Kanał Wyżej
Dokumenty
Tresc
 


Odnosniki
 


Zalaczniki
NAJWAŻNIEJSZE AKTY PRAWNE Z ZAKRESU PRAWA OŚWIATOWEGO
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 t. o systemie oświaty wraz z obowiązującym
    od 01.09.2015 rozdziałem 2a i 3b [wersja PDF]
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
3. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej
4. Rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania [wersja PDF]
5. Rozporządzenie w sprawie matury [wersja PDF]
6. Rozporządzenie w sprawie egzaminu z kwalifikacji [wersja PDF]
7. Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy
   psychologiczno -  pedagogicznej [wersja PDF]
8. Ustawa - Prawo oświatowe [wersja PDF]
 
DOKUMENTY SZKOLNE
1. Statut Zespołu Szkół Poligraficznych [wersja PDF]
2. Statut Technikum Poligraficznego 2020 [wersja PDF]
3. Statut Szkoły Branżowej I Stopnia 2020 [wersja PDF]
4. Regulamin Rady Rodziców [wersja PDF]
5. Rezygnacja z zajęć wychowania do życia w rodzinie [wersja PDF]
--------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Program wychowawczo - profilaktyczny  2020/2021 2020_program_wychowawczo_profilaktyczny_ZSP.pdf

7. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego:   http://www.zspoligraf.pl/doradztwo-zawodowe

--------------------------------------------------------------------------------------------------
8. Regulamin Funduszu Zdrowotnego Zespołu Szkół Poligraficznych [wersja PDF]
9. Regulamin Funduszu Socjalnego Zespołu Szkół Poligraficznych [wersja PDF]
      ZFS - wniosek o zapomogę [wersja PDF]
      ZFS - wniosek o dofinansowanie wypoczynku [wersja PDF]
      ZFS - wniosek o pożyczkę [wersja PDF]
      ZFS - oświadczenie o dochodach [wersja PDF]
10. Regulamin wynagradzania [wersja PDF]
     a) załącznik obowiązujący od dnia 13.10.15 do Zarządzenia Dyrektora nr 21/2015 z 
        dnia 29.09.2015 [wersja PDF]
11. Regulamin szatni uczniowskiej [wersja PDF]
12. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego [wersja PDF]
 


Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Dokumenty

Wersja standardowa