Kanał Wyżej
Zasady funkcjonowania

Zasady funkcjonowania:
Zespół Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie funkcjonuje w oparciu o Ustawę z dnia 7 września 1991 roku o Systemie Oświaty (tekst jednolity Dz.U.04.256.2572 z późniejszymi zmianami).
W oparciu o Ustawę o Systemie Oświaty oraz inne akty wykonawcze zostały opracowane statuty szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.
Statut Technikum Poligraficznego i statut Zasadniczej Szkoły Poligraficznej stanowią wykładnię prawa związanego z zasadami funkcjonowania szkół wchodzących w skład Zespołu Szkól Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Zasady finansowania i działalności edukacyjnej:
działalność edukacyjna Zespołu Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie finansowana jest ze środków budżetu m.st. Warszawy oraz dochodów własnych szkoły. działalność edukacyjna oparta jest o szkolny zestaw programów nauczania zawierający podstawy programowe kształcenia ogólnego i zawodowego, program profilaktyki i program wychowania.

Zasady wynagradzania pracowników:
nauczycieli w oparciu o ustawę Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. Nr 97 poz. 674 z 2006 roku z późniejszymi zmianami); regulamin wynagradzania stanowiący załącznik do Uchwały nr LII/1581/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 kwietnia 2009 r. pracowników administracyjno-obsługowych w oparciu o ustawę z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.223 poz. 1458) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. 50 poz. 398)Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Zasady funkcjonowania

Wersja standardowa